GroenLinks: er dreigt een zorgcrisis!

Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht het inkomen. Dat kan als we de kosten eerlijker delen, regels terugdringen en teruggaan naar de menselijke maat. GroenLinks zet zich in voor goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben en zijn tegen het 'over de schutting gooien van taken' onder het mom van ‘zelfredzaamheid’, met als gevolg dat mensen het maar zelf uit moeten zoeken. In onze visie gaat het om het centraal stellen van 'de eigen kracht' en 'de eigen regie' van mensen. 

En nu blijkt uit onderzoek van TNS Nipo dat het merendeel van de mensen dat langdurige zorg ontvangt tast in het duister over hoe hun zorg er na 1 januari uitziet. Verontrustend is dat ze hun omgeving niet durven te vragen om zorg te leveren. Sterker nog, een meerderheid verwacht dat de omgeving zelf geen mantelzorg kan (of wil) leveren. Daarnaast verwachten ze hogere kosten en minder professionele hulp. Een zorgcrisis dreigt.

Wij vinden dat het kabinet met de ‘hiep-hiep-hoera-campagne’ over de zorg slecht werk levert. En over 6 weken is de gemeente aan zet! Immers, de komende jaren krijgt de gemeente door decentralisaties veel extra zorgtaken opgelegd door het Rijk. Deze uitbreiding van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) gaat helaas gepaard met veel bezuinigingen. De uitbreiding van het takenpakket van de gemeente biedt kansen voor wijkgericht werken, het faciliteren van bewonersinitiatieven en het versterken van de kracht van mensen. In ons verkiezingsprogramma zijn we duidelijk over wat wij belangrijk vinden: geen afbraak van het huidige sociale 'vangnet'.
"Mensen die hulp of zorg nodig hebben behoren eerst een beroep te doen op hun eigen netwerk. Zij blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen omgeving. Nieuwe vormen van gemeenschappelijk wonen worden gestimuleerd, eventueel in samenwerking met de woningbouwvereniging. De meest noodzakelijk zorg (algemeen en tijdelijk) wordt dicht bij huis georganiseerd. Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf bepalen hoe die zorg er uit zou moeten zien. Pas in laatste instantie komt specialistische hulp of zorg in beeld – omdat die veel duurder is (want specialistisch en langdurig)." - Alphons Klomberg (kandidaat GroenLinks)

GroenLinks stemde tegen de wet maatschappelijke ondersteuning en tegen de invoering van de participatiewet, en wij vinden het erg belangrijk dat:

> huishoudelijk medewerkers een belangrijke sociale en signalerende functie hebben die de gemeente niet moet wegbezuinigen tijdens aanbestedingen.
> de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunt die hun buren of wijkgenoten willen verzorgen en helpt hen bij het organiseren van de zorg voor hun naasten.
> de gemeente blijft investeren in een zinvolle dagbesteding en passend (vrijwilligers) werk voor mensen met een beperking.
> de gemeente ervoor zorgt dat kinderen en jongeren in een probleemsituatie en ook hun ouders zoveel mogelijk zelf een stem hebben in de aanpak van de jeugdzorg. De gemeente vraagt alle zorgaanbieders een cliëntenraad in te stellen en zorgt zelf voor een onafhankelijke klachtenafhandeling.
> kinderen met problemen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving dienen op te groeien, maar dit moet wel veilig en gezond zijn. Professionele hulp moet in eerste instantie gericht zijn op het ondersteunen van de ouders, familieleden en school. Zodra een tijdelijke beschermde omgeving of medische hulp nodig is zorgt de gemeente ervoor dat dit zonder wachtlijst wordt geregeld.
> wanneer een kind dusdanige psychische problemen heeft dat professionele hulp nodig is, zorgt de gemeente ervoor dat die hulp ook beschikbaar is. De huisarts bepaalt of psychische zorg nodig is, niet de gemeente.
> de klanttevredenheid van zorg- en welzijnsinstellingen worden jaarlijks gemeten. Daarbij wordt het functioneren van de nog in te stellen wijkteams voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning nadrukkelijk betrokken. Er komt een meldpunt of klachtenregeling voor de transformaties in de langdurige zorg (Wmo) en de jeugdzorg. 
> bij de aanbesteding van nieuwe contracten in de langdurige zorg (thuiszorg, Wmo) en Jeugdzorg richt de gemeente de spelregels zo in dat niet alleen op prijs wordt geselecteerd, maar vooral op kwaliteit, dat ook kleine aanbieders kunnen meedingen en dat – in het belang van zowel cliënten als personeel / zoveel mogelijk ingezet wordt op personele continuïteit. 

GroenLinks staat voor investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving in de mooiste gemeente van Nederland. Dit is onze visie en op basis hiervan ondernemen wij actie en beïnvloeden wij de politieke agenda in de gemeente.