Gemeenteraad GroenLinks Berg en Dal (januari 2016)

GroenLinks Berg en Dal deelt graag haar standpunten over diverse onderwerpen die in de gemeenteraad zijn besproken. GroenLinks Berg en Dal staat voor investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving in de mooiste gemeente van Nederland. De eerste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Berg en Dal stond onder andere in het teken van subsidies voor kunstgras (voetbal) en voor de bibliotheken.

Een meerderheid in de Raad gaat akkoord met € 365.000,- voor zo'n 7.000 m2 kunstgras (plastic). Een soortgelijk bedrag wordt jaarlijks uitgegeven aan het groenbeheer in de gehele gemeente (totaal > 93.000.000 m2 = zo'n 14.000 voetbalvelden).

Specifieke (inhoudelijke) informatie over Bestuur en Organisatie van de gemeente Berg en Dal is te vinden op www.bergendal.nl/bestuur-organisatie

Wet Tegenprestatie naar Vermogen

Dit is een voorstel van het College voor het aannemen van het beleidsplan Tegenprestatie naar Vermogen Berg en Dal (Participatiewet). Stemverklaring door GroenLinks - Rona Vree:   

De GroenLinks fractie kan wel instemmen met dit voorstel, omdat de uitwerking helder en genuanceerd is. Het enige waar wij wat moeite mee hebben is de uitdrukking: voor wat, hoort wat. Het krijgen van een bijstandsuitkering is een recht en geen gunst en daarom is het gebruik van deze uitdrukking hier niet gepast.        

Taaleis Participatiewet                                                                                     

Per 1 januari 2016 treedt de Wet Taaleis Participatiewet in werking. Volgens deze wet is de gemeente verplicht om bij mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, na te gaan of men de Nederlandse taal voldoende kan verstaan, spreken, lezen en schrijven op het niveau van groep 8 basisschool. Stemverklaring GroenLinks -  Jo Coerwinkel:

GroenLinks is tegen dit raadsvoorstel, vz. Wij vinden het weer zo’n typische maatregel van dit kabinet waarbij het lijkt of het je eigen schuld is, als je een uitkering nodig hebt. Het zadelt de gemeente weer op met veel extra werk waarvan het maar de vraag is of het ook werkelijk uitvoerbaar is. Een taal leren is niet gemakkelijk en zeker niet voor mensen voor wie het een nieuwe,  tweede taal is, voor mensen die al wat ouder zijn, met weinig leervermogen of een andere beperking. Ook de stijging van het aantal laaggeletterden van Nederlandse afkomst, laat toch zien, dat het allemaal niet zo eenvoudig is, als hier gesuggereerd wordt. Wat zou het fijn zijn als deze regering met wat meer empathie naar mensen zou kijken i.p.v. allerlei repressieve maatregelen te bedenken, waarmee steeds weer eenzijdig dezelfde groepen onder druk worden gezet. Participatie dwing je niet af met strafkortingen, maar door mensen uit te nodigen en te overtuigen mee te doen. 

Harmonisatie Bibliotheken

Het college stelt voor te komen tot één bibliotheekorganisatie voor een uniforme dienstverlening in Berg en Dal en voor het maken van de keuze gebruik te maken van de subsidietender. Stemverklaring GroenLinks  - Jo Coerwinkel (stemverklaring wordt ondersteund door de fracties van GJS, C’90 en GVP): 

Hoewel wij scenario 2 om te komen tot een organisatie willen steunen vz, zijn wij niet gelukkig met de keuze van het college voor de subsidietender. Deze maakt dat twee partijen, die niet commercieel zijn, toch met elkaar in een concurrentiestrijd verwikkeld kunnen raken, die mogelijke samenwerking in de toekomst lastig maakt en alleen maar tot verliezers leidt. Wij erkennen de kwaliteiten van beide organisaties, die alle een plek verdienen in de nieuwe organisatie, en dat kan alleen geborgd worden door samen te werken en op die manier tot een fusie te komen. Samen werken aan vernieuwing, maar ook de aansluiting houden bij Nijmegen en de omliggende gemeentes. Het bibliotheekwerk is over 10 jaar niet verdwenen vz, de waardering voor het fysieke boek bijvoorbeeld komt snel terug en er valt nog zoveel te doen, alleen al op het gebied van laaggeletterdheid.  Daarom doen we over uw hoofd, voorzitter, dan ook een dringend beroep op de partijen, om de samenwerking te zoeken in het belang van hun leden en alle inwoners van onze gemeente. En het college vragen wij hoge prioriteit te geven aan dat gezamenlijke overleg, alvorens de tender in te zetten.

€ 365.000 voor 7.000 m2 kunstgras        

Hier vraagt het college in te stemmen met het verstrekken van een maximaal krediet van € 365.000,- voor de aanleg van een kunstgrasveld voor Achilles’29. Stemverklaring Groenlinks - Rona Vree:

GroenLinks heeft over dit onderwerp lang gedubd, ook nog na afloop van de carrousel, maar uiteindelijk hebben wij besloten onze tegenstem te handhaven. Niet omdat we iets tegen Achilles hebben, maar omdat hier toch wel veel zaken door elkaar lopen, zoals bijvoorbeeld het aandeel van het betaald voetbal vs de amateurs. Ook kun je eindeloos rekensommetjes blijven maken over de capaciteit en het gebruik van elkaars voetbalvelden, feit blijft dat er in Groesbeek voldoende velden zijn om mensen te laten voetballen. Bovendien, de tijden zijn veranderd en wij hebben ons de vraag gesteld of het nog reëel is dat alle clubs over dure kunstgrasmatten moeten kunnen beschikken.  GL denkt dat wanneer je een vergelijking zou maken tussen alle sportclubs, er naar het voetbal onevenredig veel geld van de overheid gaat, en de vraag is of we daarmee door moeten gaan. Wij vinden van niet, vandaar onze keuze om dit voorstel af te wijzen.

Uitzending Zembla over gezondheisrisico's van kunstgrashttp://zembla.vara.nl/nieuws/knvb-wil-nieuw-onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-kunstgrasvelden