Bram van Ojik ontvangt boek "Natuur in de Straat"

GroenLinks kiest voor veerkrachtige leefomgeving

GroenLinks wil dat mensen kunnen wonen in een veerkrachtige omgeving, veilig en gezond voedsel kunnen eten en genieten van natuur en landschap bij huis. Wij kunnen niet zonder groen om ons heen en natuur in de buurt. Natuur in je nabijheid heeft een bewezen positief effect op je gezondheid en het welzijn. Maar natuur is ook waardevol op zichzelf. Het is onbegrijpelijk dat sinds het aantreden van het eerste kabinet-Rutte, er dusdanig op natuur bezuinigd is, dat nu nog maar een derde van het natuurbudget over is. GroenLinks wil investeren in veerkrachtige leefomgeving.

GroenLinks staat voor investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving in de mooiste gemeente van Nederland. Dit is onze visie en op basis hiervan ondernemen wij actie en beïnvloeden wij de politieke agenda in de gemeente. Alle voorstellen die wij in de raad doen, die aan onze fractie worden voorgelegd en waarover wij een besluit dienen te nemen, zullen wij toetsen aan onze visie. Wel is het goed om te beseffen dat een verkiezingsprogramma of een raadslid in de gemeenteraad op zichzelf geen garanties biedt voor een duurzame samenleving en veerkrachtige leefomgeving. Het zijn uiteindelijk de overtuigingen, waarden en ideeën die leiden tot het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is.

Raadsprogramma

We krijgen straks een nieuwe gemeente en GroenLinks vindt dat de nieuwe gemeente van iedereen is. GroenLinks wil dan ook een raadsprogramma dat door de gehele gemeenteraad - in het openbaar - wordt opgesteld.Een breed gedragen raadsprogramma past goed bij de huidige dynamiek in de samenleving (participatie - transparantie - duurzaam) en draagt bij aan de stabiliteit in de bestuursperiode en tevens aan een betere verbinding tussen raad, burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven.De nieuwe coalitie (het college van B & W) krijgt dan de opdracht en de ruimte om verdieping en verdere concretisering van het raadsprogramma te realiseren. Kortom, de gemeenteraad voert de regie, het college van B & W concretiseert en voert uit. 

Betaalbare zorg voor iedereen

Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht het inkomen. Dat kan als we de kosten eerlijker delen, regels terugdringen en teruggaan naar de menselijke maat. GroenLinks zet zich in voor goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben en zijn tegen het 'over de schutting gooien van taken' onder het mom van ‘zelfredzaamheid’, met als gevolg dat mensen het maar zelf uit moeten zoeken. In onze visie gaat het om het centraal stellen van 'de eigen kracht' en 'de eigen regie' van mensen.

Werk & Inkomen

GroenLinks wil ruim baan voor een duurzame en vernieuwende economie. GroenLinks wil investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Flexwerkers verdienen meer zekerheid en goede sociale bescherming. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer laten groeien. Meer lees je hier.

Geef bomen een toekomst

In de nieuwe gemeente staat de dikste boom van Nederland, maar dat is ook de enige boom met aantrekkingskracht waar recreanten en toeristen graag op af komen. Deze dikste boom van Nederland, beter bekend als de Kabouterboom, zou zo’n 450 jaar oud zijn. Nergens in de gemeente is bijvoorbeeld een zomereik of linde te vinden van minstens 500 jaar oud. GroenLinks vindt dat de nieuwe gemeente zich sterk moet gaan maken voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het landschap door specifieke bomen de kans te geven oeroud te laten worden. Lees hier meer.

De belangrijkste uitdagingen in ons verkiezingsprogramma zijn als volgt te omschrijven:

  • GroenLinks vindt de Zorg van zo’n groot belang, dat alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, voorrang krijgen;
  • GroenLinks vindt dat de nieuwe gemeente meer focus legt op de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma met extra aandacht voor het stimuleren van een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving;
  • In de komende periode zal er flink geïnvesteerd moeten worden om de inwoners te kunnen laten Participeren en om de werkgelegenheid te stimuleren. Er zal een steeds groter wordend beroep gedaan worden op zelfregie en mensen zullen ook steeds meer betrokken worden bij het te voeren beleid;
  • Het behoud en versterken van Natuur & Milieu voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving;
  • Investeren in Mobiliteit, met voorrang voor het langzame verkeer (fietsers en wandelaars) en duurzaam hoogwaardig openbaar vervoer en;
  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt.