Hoge bomen vangen veel wind

Wind: een oneindige bron van energie

Natuurlijk gaan wij niet over enorme windmolens die onze Duitse buren op Duits grondgebied willen plaatsen. Maar het is ook onze leefomgeving! GroenLinks vindt daarom dat er met de grootste zorg en in samenspraak met alle betrokkenen gezocht moet worden naar geschikte locaties. Tegelijkertijd moeten de nieuwste technologische ontwikkelingen worden toegepast die het plaatsen van zeer hoge windmolens niet of minder noodzakelijk maken.

Windenergie is een schone en duurzame energiebron: de netto CO2-uitstoot is 50 keer lager dan bij fossiele energieopwekking. Maar Nederland is nog steeds voor meer dan 95% afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat is een bizar gegeven voor een land dat op termijn in zijn voortbestaan wordt bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering (Maarten Hajer, dir. Planbureau voor de Leefomgeving in Trouw, 2-8-2014).

Energietransitie noodzakelijk voor een duurzame toekomst

Goedkope fossiele brandstoffen worden schaarser en verdere opwarming van de aarde is zeer waarschijnlijk. Voor een toekomstbestendige energievoorziening is het tijd om anders om te gaan met energie. Dat kan worden bereikt met een overstap van conventionele fossiele brandstoffen naar schone en hernieuwbare energie. 

Alternatieve energiebronnen zoals windenergie zijn voor GroenLinks een voorwaarde voor een duurzame toekomst, maar wij sluiten onze ogen niet voor de keerzijden, zoals mogelijke horizonvervuiling en/of vermindering van toeristische aantrekkelijkheid door het plaatsen van windmolens. GroenLinks wil daarom eerst in debat met burgers en opdrachtgevers, voordat er beslissingen worden genomen, mede om te bezien of omwonenden belang kunnen hebben bij de bouw van deze windmolens. Immers, maar zo'n 3% van het energieverbruik komt voor rekening van onze huishoudens. Het zijn dus vooral de ondernemingen en instellingen die veel energie gebruiken.

Ondernemingen en instellingen die open staan voor een gezamenlijke energietransitie kunnen zowel economische als maatschappelijke winst behalen als ze serieus werk maken van energiebesparing. Door de gehele bedrijfsvoering hierbij te betrekken ontstaan naast reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot (klimaatverandering) ook vaak verbeteringen ten aanzien van grondstofverbruik, doorlooptijden en afvalstromen. Onder het motto 'duurzaamheid moet je organiseren', pleit GroenLinks dan ook voor de volgende twee stappen:

  1. Voor het realiseren van substantiële energiebesparingen is een energieconvenant een effectief middel. Deelnemers aan het energieconvenant streven naar minimaal 20% reductie op energieverbruik, CO-2 uitstoot en waterverbruik in over een periode van vijf jaar. Verbinding tussen de deelnemers is cruciaal om zo gezamenlijk de doelstellingen te realiseren. Klimaatneutraal ondernemen zou het uiteindelijke doel kunnen zijn.
  2. Daarnaast dient er een verkenning plaats te vinden naar de wens en haalbaarheid van opwekking van hernieuwbare energie binnen de eigen gemeente. Hiervoor kan een speciale projectgroep worden opgericht waarbij provincie, gemeente, bedrijven en instellingen samen investeren (tijd, kennis, goederen, geld, etc.).

 

Lees ook de berichten: GroenLinks wil schaliegasvrije gemeente & Veerkrachtige leefomgeving noodzakelijk voor ons voortbestaan.

GroenLinks staat voor investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving in de mooiste gemeente van Nederland. Dit is onze visie en op basis hiervan ondernemen wij actie en beïnvloeden wij de politieke agenda in de gemeente.