GroenLinks pleit voor de invoering een Burgerbegroting. In de gemeentebegroting, vastgesteld door de gemeenteraad op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, is omschreven de raming van de baten (opbrengsten) en de lasten (kosten) voor het volgend begrotingsjaar. In de beleidskaders/Programma’s (Burger en Bestuur, Openbare Ruimte, Wonen en Werken, Maatschappelijke Zaken) wordt precies aangegeven waaraan je hoeveel geld wilt uitgeven aan welk onderdeel. Dus: een Programmabegroting.

 

GroenLinks wil graag zoveel als mogelijk burgers (inwoners) betrekken bij onderwerpen die de gekozen gemeenteraad in haar wijsheid gaat beslissen. Alleen hoe doe je dat bij een gemeentebegroting/programmabegroting voor het volgende jaar? Weinig burgers bestuderen het dikke begrotingsboek. Het antwoord zou kunnen zijn: een burgerbegroting.

Per wijk/kerkdorp

Je kan als gemeente per wijk/kerkdorp gezamenlijk met die inwoners een begroting opstellen met de plannen/voornemens die voor die wijk/kerkdorp in dat volgende jaar wilt gaan uitvoeren. In samenspraak met de inwoners kunnen deze plannen worden besproken, gewijzigd en eventueel worden aangevuld met plannen/wensen. Vastgelegd in samenwerkings-afspraken, inclusief de geraamde kosten; en dat is dan de burgerbegroting voor die wijk/kerkdorp. In een doorlopend proces kunnen inwoners zien wat er aan plannen wordt gerealiseerd en kunnen ook betrokken worden bij wijzigingen. Na afloop van het begrotingsjaar is dan letterlijk te zien hoeveel van het begrote kosten is besteed en waaraan.

Spelregels

Wil zo’n proces goed verlopen dan dient te voldoen aan 5 spelregels:

  1. de toewijzing en omvang van de budgetten worden bediscussieerd door de inwoners
  2. het bevoegd bestuur verbindt zich aan de burgerbegroting
  3. het is een proces van meerdere bijeenkomsten om te komen tot budgetbeïnvloeding
  4. tijdens de stappen in het proces is sprake van openbare, publieke onderhandeling
  5. er vindt openbare maatschappelijke verantwoording plaats van de resultaten. 

Kortom, bij een burgerbegroting gaat het vooral om de samenwerking. Een burgerbegroting is dus een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. Daardoor komen burgers dicht bij de besluitvorming van de gemeentelijk begroting. En bij de gemeente