Onder het motto "duurzaamheid moet je organiseren", voorziet GroenLinks een voortrekkersrol voor de gemeente om bedrijven, organisaties en de inwoners van de gemeente duurzamer te laten leven, wonen en werken. Het zijn uiteindelijk de overtuigingen, waarden en ideeën die leiden tot het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen gaat in de kern over het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu maar ook met toekomstige generaties. Zodat ieder die nu leeft een goed bestaan kan hebben, zonder dat de bronnen voor de toekomst worden uitgeput. Ondernemingen en (niet-gouvernementele) organisaties zijn veel gebruikte instituties die voor een belangrijk deel onze samenleving vormgeven. Het verleden wijst uit dat ondernemingen en organisaties het vizier in de regel gericht hebben op de creatie van waarde voor de korte termijn, waarbij alleen het financiële resultaat van belang is. Hierdoor staat de toekomst van onze samenleving op het spel. Voor een transitie naar duurzamere organisaties, die de samenleving continu dienen, is een fundamentele verandering in denken en organiseren noodzakelijk. 

GroenLinks staat voor ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid: iedere wereldburger heeft recht op een evenredig aandeel in de schaarse natuurlijke hulpbronnen, nu en in de toekomst. De economie staat altijd in dienst van het milieu en van welzijn en geluk van de mens. Waar deze geschaad worden door voortgaande economische groei kiezen we voor krimp. Milieukosten worden door de veroorzaker betaald. De positie van de armsten in de wereld moet worden verbeterd zonder ecologische grenzen te overschrijden. Dat betekent dat Westerse landen hun nationale ecologische voetafdrukken flink moeten verkleinen.

De balans tussen economie, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling vraagt om scherpe politieke keuzes voor duurzame landbouw, milieuvriendelijke mobiliteit en duurzame energieproductie. Het vraagt van ons allemaal om kritisch naar onze consumptiepatronen te kijken. Een culturele en maatschappelijke verandering is nodig om de wereld leefbaar te houden voor volgende generaties. Groene politiek zorgt daarbij voor een platteland dat in al zijn functies – voedsel, natuur, recreatie, zorg, schone lucht – binnen bereik van iedereen is.

GroenLinks kiest voor het beschermen van de aarde, het behoud van ecosystemen en een respectvolle omgang met dieren. Niet alleen omdat wij als mensen daar uiteindelijk baat bij hebben, maar juist ook omdat dieren, ecosystemen en onze planeet waarde op zichzelf hebben. Niet het success van vandaag, maar de winst van morgen staat centraal in onze groene, sociale en diervriendelijke economie.