GroenLinks wil dat mensen de zorg krijgen die goed is. En dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Daarvoor zijn soms kleine stappen nodig, soms grote veranderingen.

Overbodige regels en bezuinigingen hebben geleid tot minder handen aan het bed. Veel mensen kunnen én willen veel zelf doen. Wij willen hen de ruimte geven. Maar daarbovenop is goede en professionele zorg nodig voor diegenen die het niet zelf kunnen rooien.

Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg, of je nu een aanvullende verzekering kunt betalen of bent aangewezen op het basispakket. GroenLinks wil de ziektekosten eerlijker verdelen, door de premie te verlagen voor mensen met een laag inkomen en de premie te verhogen voor mensen met een hoog inkomen. Dat zelfde geldt voor het eigen risico: mensen met een lager inkomen krijgen een minder hoog eigen risico en mensen met een hoog inkomen een hoger eigen risico. Zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Op deze manier garanderen we voor iedereen goede en betaalbare zorg waarvan we de kosten samen delen, nu en in de toekomst.

GroenLinks wil dat verpleegkundigen weer een centrale plaats innemen in de zorg. Dit kan alleen wanneer zij voldoende tijd en collega’s hebben. Wat GroenLinks betreft moet er daarom meer geïnvesteerd worden in personeel in de thuiszorg, verpleging en verzorging. Die banen moeten ook in de toekomst aantrekkelijk blijven, dus zal er ook geïnvesteerd moeten worden in scholing en loopbaanmogelijkheden.

Ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap wonen en werken het liefst in hun eigen buurt en zo zelfstandig mogelijk. Ook als mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, willen zij zoveel mogelijk de regie over hun leven behouden. GroenLinks wil daarom dat gemeenten extra geld krijgen voor meer thuiszorg en kleinschalige voorzieningen in de wijk, zoals dagbesteding voor demente ouderen.

Ook wil GroenLinks betere ondersteuning voor mantelzorgers; mensen die zorgen voor zieke familieleden of vrienden. Deze mensen zijn nu vaak overbelast. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat mantelzorgers ook een dag of weekend vrij kunnen nemen.

Alternatieve zorg zou moeten voldoen aan de wettelijke eisen die ook voor reguliere gezondheidszorg gelden, zoals een registratieplicht, een erkend diploma, kwaliteitscontrole en een klachtenregeling. Kwalitatief hoogwaardige alternatieve zorg die aan deze eisen voldoet zou weer vrijgesteld moeten worden van btw-heffing.

Betaalbaarheid en financiering

De zorg moet volgens GroenLinks slimmer worden ingericht en waar zorg goedkoper kan, willen we dat. Maar altijd op die manier dat goede en toegankelijke zorg gegarandeerd is.  Eigen regie willen we versterken, we willen investeren in preventie en zorg zoveel mogelijk verplaatsen van instellingen naar thuis. Wij investeren daarom in meer wijkverpleegkundigen, schrappen de eigen bijdrage in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en willen dat mensen goede mogelijkheden hebben om zelf zorg in te kopen via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

GroenLinks vindt dat mensen naar draagkracht moeten bijdragen aan de kosten voor de zorg: mensen met een laag inkomen betalen minder zorgverzekeringspremie en hebben een minder hoog eigen risico. We willen dat in de wet wordt vastgelegd dat zorginstellingen die we met zijn allen betalen, geen winst mogen maken. Alle gemeenschapsgeld hoort bij de zorg zelf terecht te komen.

Zorg is niet gratis, daarom is een eigen risico een goed middel om de zorgvraag beheersbaar te houden. Dit mag er echter niet toe leiden dat mensen die zorg nodig hebben daar niet naar vragen omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk om het eigen risico volledig inkomensafhankelijk maken. Mensen met een lager inkomen betalen een lager eigen risico en mensen met een hoog inkomen een hoger eigen risico. GroenLinks stelt een eigen risico voor van maximaal 1,5 procent van het inkomen. Voor de laagste inkomens betekent dat een verlaging van het eigen risico tot 70 euro.

GroenLinks bezuinigt op de salarissen van specialisten en op de geneesmiddelenindustrie. De bureaucratie en het aantal managers in de zorg moeten worden teruggebracht. Het moet niet zo zijn dat thuiszorgmedewerkers worden ontslagen, terwijl medisch specialisten nog altijd meer mogen verdienen dan de minister-president.

De financiering van de zorg moet meer dan nu gericht zijn op het verbeteren van gezondheid in plaats van op het aantal behandelingen. De overheid moet goede en toegankelijke zorg garanderen door eisen op te leggen aan zorgverleners. Elk winstoogmerk moet daarbij worden uitgesloten. Uitbreiding van vrije prijsvorming kan wat GroenLinks betreft alleen in een systeem waarbij geen prikkels zitten die onnodige behandelingen uitlokken. Marktwerking is daarom voor GroenLinks niet dé oplossing voor de zorg.

GroenLinks wil in de wet vastleggen dat zorginstellingen die we met zijn allen betalen een vergunning moeten hebben en geen winst mogen maken. Dat geldt voor zorgverzekeraars en zorgverleners, zoals thuiszorgbureaus. In die vergunning stelt de overheid onder andere eisen aan de kwaliteit van de zorg, de inspraak van de patiënt, de scholing van het personeel en de salarissen.

Er moet ook veel meer aandacht komen voor preventie. Voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper dan genezen. Veel ernstige gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen als je de symptomen van ziekte vroeg opspoort. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts en de wijkverpleegkundige, samen met zorg- en welzijnsorganisaties zoals het maatschappelijk werk.

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget is een hele goede manier om mensen meer regie over hun zorg te geven. Met dit persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf bepalen welke zorg zij krijgen, wie die zorg levert en wanneer die geleverd wordt. Omdat zij deze zorg zelf regelen en de bureaucratie van instellingszorg achterwege kan blijven, kan de zorg via het persoonsgebonden budget vaak ook voor minder geld geregeld worden.

GroenLinks wil eigen regie en het gebruik van persoonsgebonden budgetten stimuleren, zodat mensen thuis kunnen blijven wonen, daar de zorg krijgen die zij nodig hebben, georganiseerd op de manier zoals zij dat wensen. Hiervoor moet het niet uitmaken of de zorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of van het Rijk valt. Ongeacht onder welke wet de zorg valt, mensen hebben recht op een persoonsgebonden budget.

GroenLinks heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor behoud en versterking van het persoonsgebonden budget. Door die inzet zijn de voorgenomen bezuinigingen grotendeels teruggedraaid en zijn er maatregelen genomen die het persoonsgebonden budget toegankelijker maken en fraude tegengaan. GroenLinks blijft strijden voor mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget in alle zorgwetten en GroenLinks wil dat de mogelijkheid om gebruik te maken niet meer afhangt van de grootte van de zorgvraag. Daarom moet de 10-uursgrens voor mensen die een persoonsgebonden budget voor begeleiding nodig hebben, net als de andere bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, van tafel.

Sport 

Sport is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Bovendien is sporten gezond. Daarom moet er niet worden bezuinigd op sportverenigingen en moeten scholen voldoende sportfaciliteiten aanbieden.

Op sportverenigingen doen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden op en leren ze samenwerken aan gezamenlijke positieve doelen. Daarnaast is sporten gezond en doen mensen er sociale contacten op. Daarom wil GroenLinks dat er niet wordt bezuinigd op sportverenigingen.

Schoolzwemmen moet voor alle kinderen beschikbaar blijven. Zwemmen is goed voor de gezondheid en zwemles bevordert de veiligheid, want er is veel water in Nederland. Scholen moeten de gymlessen in stand houden of weer invoeren. GroenLinks wil meer brede scholen, met voldoende mogelijkheden voor sport. GroenLinks wil ook dat het buiten in de natuur sporten onder jongeren extra wordt gestimuleerd.